Regulamin Programu Lojalnościowego "Zbieraj punkty i odbieraj nagrody".

I. Zasady ogólne

1. Organizatorem akcji promocyjnej "Zbieraj punkty i odbieraj nagrody" (dalej zwana jako Promocja) jest „KONTAKT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu ( ul. Chrobrego 31a). wpisana do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, pod numerem KRS: nr 0000077195 (dalej zwany jako Organizator).
2. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 01-09-2022 roku do 31.12.2023, przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia lub skrócenia czasu trwania Promocji. Ewentualna informacja o zmianie okresu Promocji zostanie zamieszczona na stronie www.kontakt-sa.pl, co najmniej 14 dni przed planowanym zakończeniem Promocji.
3. Promocja będzie prowadzona na terenie Polski i skierowana jest do wszystkich klientów Organizatora (Uczestników Promocji).
4. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy oraz podmioty mające podpisane indywidualne programy rabatowe/promocyjne.
5. Promocja organizowana jest we wszystkich punktach sprzedaży KONTAKT S.A.
6. Promocją objęty jest dostępny asortyment towarów znajdujący się w ofercie Organizatora na stronie internetowej www.kontakt-sa.pl.
7. Uczestnik biorący udział w Promocji organizowanej na podstawie Regulaminu, uznaje za wiążące jego postanowienia.
8. Treść Pełnego Regulaminu Promocji jest dostępna na stronie internetowej www.kontakt-sa.pl pod tym linkiem.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora - www.kontakt-sa.pl

II. Warunki korzystania z Promocji

1
. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, które dokonają zgłoszenia chęci brania udziału w Promocji wysyłając wypełnioną deklarację lub przekażą deklaracje osobiście w siedziby firmy lub jednego z jej oddziałów.
2. Wypełniona Deklaracja jest niezbywalna i nie można jej przekazać osobie trzeciej.
3. Warunkiem przeniesienia pozostałych punktów na nowego Uczestnika jest wypełnienie i podpisanie nowej Deklaracji uczestnictwa.
4. Uprawnionymi do otrzymania nagrody będą Uczestnicy, którzy w czasie trwania Promocji dokonają zakupów na naszej platformie zakupowej www.kontakt-sa.pl lub stacjonarnie w oddziałach.
5. Warunkiem uzyskania nagrody jest opłacenie przez kupującego wszystkich faktur sprzedaży (nie mając żadnych zaległości).
6. Jeżeli Uczestnik naruszy warunki Regulaminu, to tym samym narusza umowę, co może skutkować rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym i zablokowaniem lub utratą zgromadzonych przez Uczestnika punktów.
7. Rozwiązanie umowy może nastąpić w przypadku podania nieprawdziwych danych podczas wypełnienia Deklaracji uczestnictwa w Promocji, o czym firma KONTAKT zawiadomi Uczestnika.
8.
W przypadku, w którym zachodzi wątpliwość co do tożsamości osoby posługującej Deklaracją podczas uzyskiwania lub przy wymianie Punktów, Organizator za pośrednictwem pracownika może dokonać weryfikacji tożsamość ww. osoby poprzez okazanie dokumentu tożsamości. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości pracownik ma prawo odmówić dodania lub wymiany Punktów do czasu wyjaśnienia sprawy.

III. Gromadzenie Punktów

1.
Punkty można zdobywać dokonając zakupów na naszej platformie zakupowej www.kontakt-sa.pl lub stacjonarnie w oddziałach.
2. Za każde wydane 100 zł  netto kupujący otrzymuje 1 punkt.
3. Punkty za zakupy są powiązane w systemie informatycznym z kontem płatnika dlatego Uczestnik Promocji, powinien poinformować o tym sprzedawcę przed dokonaniem płatności.
4. Korzystanie z Punktów jest możliwe najpóźniej po 24 godzinach po opłaceniu transakcji zakupowej.
5. Wartość zakupów towarów (tym samym ilość zdobytych punktów) ulega zmniejszeniu o wartość zakupu tych towarów, które zostały nabyte w czasie trwania promocji, zaś następnie w czasie trwania promocji zwrócone przez Uczestnika Organizatorowi.
6.
Aby uzyskać prawo do nagrody kupujący musi zgromadzić wymaganą ilość punktów.
7.
Wszelkie reklamacje związane ze zgromadzonymi Punktami mogą być rozpatrywane tylko po przedstawieniu dowodu zakupu w terminie do 14 dni od daty zakupu.

IV. Wymiana Punktów na Nagrody, oferta Nagród

1. Punkty mogą być wymienione na towary i usługi (zwane dalej „Nagrodami”) wyszczególnione na stronie internetowej Promocji w zakładce Katalog nagród. Nie ma możliwości wymiany Punktów na gotówkę.
2. Wartość kwotowa nagród jest widoczna na stronie internetowej w zakładce Wartość nagród:
3.
Ilość Nagród do natychmiastowego odbioru jest ograniczona. Chęć odbioru nagrody musi zostać przedstawiona Organizatorowi 14 dni przed terminem.
4. Aby wymienić punkty na nagrodę należy dostarczyć deklaracje uczestnictwa zarejestrowanego Uczestnika wraz z informacją o wybranej nagrodzie.
5. Wybór nagrody odejmuje odpowiednią ilości Punktów z konta Uczestnika.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo do zwielokrotnienia liczby wygranych w przypadku wielokrotności zrealizowanego zakupu towarów (zdobytych Punktów).
7. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z otrzymaniem Nagrody przez Uczestnika Promocji wiąże się obowiązek zapłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych związanego z wartością Nagrody.
8. Uczestnik nie może zapłacić Punktami za całość lub część zakupów na platformie zakupowej www.kontakt-sa.pl lub w oddziałach.
9. Organizator informuje, że wszystkie produkty widoczne w katalogu Nagród są nowe i  bez wad ukrytych, dodatkowo elektronarzędzia posiadają kartę gwarancyjną producenta.
10. Organizator może zmieniać Katalog nagród dodając lub usuwając z niego produkty.

V. Zmiany i likwidacja Promocji

1.
Zmiany niniejszego Regulaminu są wprowadzane poprzez opublikowanie zmienionego teksu Regulaminu na stronie internetowej www.kontakt-sa.pl oraz wskazanie daty, od której zmieniony Regulamin obowiązuje. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianach Regulaminu poprzez wysłanie do nich korespondencji mailowej, na podany przez nich adres e-mail lub telefonicznie poprzez wskazany przez Uczestnika numer telefonu. Uczestnicy, którzy nie akceptują zmian, mogą w terminie 14 dni od dnia poinformowania ich o wejściu w życie Regulaminu zgłosić rezygnację z uczestnictwa w Promocji, a wówczas nastąpi rozliczenie ich dotychczasowych Punktów, a następnie wydanie Deklaracji Uczestnictwa.
2. Organizator może dowolnie zadecydować o zakończeniu Promocji.
3. Obwieszczenie zakończenia Promocji będzie przez Organizatora podane na stronie internetowej www.kontakt-sa.pl. Obwieszczenie będzie zawierać szczegółowe warunki zakończenia i datę ostatecznego terminu wymiany Punktów.
4. Po zakończeniu Promocji Punkty nie mogą być gromadzone, wymieniane na Nagrody oraz nie mogą służyć do dokonania płatności za produkty znajdujące się w asortymencie Organizatora.

VI. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest „KONTAKT” Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu ( ul. Chrobrego 31a). wpisana do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, pod numerem KRS: nr 0000077195.
2.
Dane są przetwarzane wyłącznie wówczas, gdy jest to zgodne z przepisami RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
3.
Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika podane w Deklaracji Uczestnictwa jedynie w celu identyfikacji danej osoby jako Uczestnika Promocji oraz utrzymywania kontaktów, w tym informowaniu o nowych usługach lub zmianach dotychczasowych.
4. Uczestnikowi przysługują uprawnienia dostępu do swoich danych osobowych oraz sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest konieczne i niezbędne dla prawidłowego uczestnictwa w Promocji.
6.
Uczestnik może w każdej chwili zgłosić do Organizatora prośbę o usunięcie z bazy jego danych osobowych przekazanych Organizatorowi podczas zapisu do Promocji.
    a) Mailowo pod adresem: sekretariat@kontakt-sa.pl
    b) listownie na adres: ul. Chrobrego 31A, 87-100 Toruń
6. Po otrzymaniu zgłoszenia z prośbą o usunięcie z bazy danych osobowych Uczestnika, Organizator dokona niezwłocznie usunięcia danych. Wraz z usunięciem danych Uczestnika jednoczesnemu usunięciu ulegają wszystkie zgromadzone przez Uczestnika nie wykorzystane do dnia usunięcia danych Punkty.
7.
Organizator informuje, że NIE przekazuje danych podanych przez Uczestnika podmiotom zewnętrznym.

Wróć do katalogu nagród